Lindeberg

Stora Åby, Ödeshög

Välskött skogsgård 52 ha med enklare ekonomibyggnader.

Fastigheten Lindeberg 2:1 är vackert belägen med en variation av skogsdominans och hag/åkermark några kilometer öster om Ödeshög i Stora Åby skogsbygd. De bostadshus som funnits på fastigheten är sedan lång tid tillbaka frånsålda. Kvar finns en liten bra ladugård nyttjad som verkstad och förråd samt ett delvis inrett f.d. hönshus. El finns på fastigheten. Säljaren kommer att förbehålla sig nyttjanderätt avseende jakt och byggnader. Fastigheten har en bra arrondering i ett enda skifte med bra basvägar runt fastigheten. Av fastighetens totala areal är ca 47 ha skogsmark och ca 5 ha inägomark. Skogsbeståndet får anses välskött med en bra trädslagsfördelning med ca 3 lika delar gran, tall och lövskog. Merparten skog är i åldersspannet 40-60 år och det totala virkesförrådet uppgår enligt skogsbruksplan upprättad 2021 till 7.697 m3sk. Fastighetens inägomark ca 5 ha lämpar sig väl som till vallodling eller betesmark. Fastigheten passar bra för dig som är sugen på en egen hanterbar skogsfastighet, för dig som vill göra en god investering inför framtiden, eller för dig som redan äger skog och är intresserad av tillskottsmark. Välkommen till Lindeberg.

Fakta

Utgångspris
6 000 000 kr
Anbud. Prisidé 6.000.000 kronor

Fastighetsmäklare

Profil

Hans Nyberg

070-3320853

info@odeshogsfastighetsbyra.se

Vägbeskrivning

Åk av E4 vid trafikplats Ödeshög. Tag väg mot Väderstad. Följ vägen ca 4 km och tag höger mot Tjurtorp. Följ vägen ca 3 km och tag höger mot Göleryd. Följ grusvägen och våra skyltar ca 3 km.

Tillträde

2021-10-15.

Pantbrev

Summa

1 000 000 kr

Antal

2 st

Typ

Skogsfastighet.

Inriktning

Fritid, Skog

Övriga arealuppgifter

Antal skiften

1 st

Areal på antal skiften

53 ha

Arealuppgifter

Summa

53 ha

Skog

47 ha

Inägormark

5 ha

Impediment

ha

Övrigt

1 ha

Marker

 • Inägomark
  Ca 5 ha bestående av mindre åkrar och betesmark med för området normal produktionsförmåga. Upplåten 1 år i taget enligt muntligt brukningsavtal.
 • Skogsmark
  Ca 46,9 ha. Enligt skogsbruksplan upprättad 2021 har fastigheten ett virkesförråd uppgående till 7.697 m3sk. med ett medeltal av 164 m3sk/ha fördelat på 35%tall, 31%gran, 32% löv och 2% ädellöv. Medelboniteten är beräknad till 7,3 m3sk med en tillväxt med 334 m3sk/år. Merparten skog är i åldersklasserna 40-60 år. Under den närmaste 10-årsperioden föreslås ett total avverkning på 3.055 m3sk fördelat på gallring 1.179 m3sk och föryngringsavverkning 1.876 m3sk. Det totala röjningsbehovet uppgår den närmaste 10-årsperioden till 4 ha.
 • Övrig mark
  Ca 0,8 ha bestående av impediment /väg/vatten.

Övriga uppgifter

 • Byggnader
  F.d. ladugård. Av trä respektive sten under tak av plåt. El finns. F.d. kreaturshus med gjutet golv använd som liten verkstad. Loge med delvis asfalterat golv med bra förvaringsmöjligheter. F.d. hönshus av trä under plåttak på gjutet golv i bra inrett skick.
 • Del i allmänning
  Fastigheten har andel med 1/6-dels mantal i Lysings Häradsallmänning, vilket senaste åren gett en utdelning runt 3.000 kronor
 • Jakt
  Fastigheten tillhör älgskötselområde. Säljaren förbehåller sig rätt till all jakt på fastigheten under sin livstid eller till dess han säger sig av med denna.
 • Nyttjanderätt byggnader
  Säljaren förbehåller sig nyttjanderätt avs fastighetens byggnader i 10 år, eller till det tidigare datum hans avsäger sig denna. Säljaren står kostnad för el under denna tid
 • Nyttjanderätt mark
  Säljaren förbehåller sig nyttjanderätt i 10 år eller till dess han avsäger sig denna av gårdsplan runt fastighetens byggnader samt den del av åkermarken bakom ladugård som vid visningstillfället är slagen och markerad. Det åligger säljaren att under nyttjanderättstiden sköta marken väl.
 • Muntligt brukningsavtal
  Fastighetens inägomark är upplåten enligt muntligt brukningsavtal 1 år i taget. Inga stödrätter följer fastigheten.
 • Försäljningssätt
  Försäljning av fastigheten sker via skriftliga anbud. Säljaren förbehåller sig rätten att fritt anta inkommet skriftligt anbud eller att hålla en efterföljande förhandling/budgivning mellan budgivarna. Säljaren förbehåller sig även rätten att avsluta affären före anbudstidens utgång. Fri prövningsrätt förbehålles säljaren. Fastigheten säljs i befintligt skick och säljaren kommer att friskriva sig från fel och brister i fastigheten, även s.k. dolda fel. Den slutgiltiga köparen har enligt jordabalken stort ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet och ges därför möjlighet att på egen hand eller via konsult före köpet undersöka fastigheten. Fastighetens byggnader visas av fastighetsmäklaren vid ett annonserat tillfälle. En skogsbruksplan är enbart en okuläruppskattning av skogens volym, ålder, trädslagsfördelning m.m. och grundar sig således ej på någon exakt mätningsmetod. Det åligger köparen att själv, eller med sakkunnig, kontrollera skogstillståndet inom fastigheten. I köpekontraktet kommer det att skrivas in en klausul där det betonas att de lämnade uppgifterna om skogen är ungefärliga och inte innefattar någon garanti. Skriftliga anbud skall vara Ödeshögs Fastighetsbyrå, Box 68, 599 22 Ödeshög, info@odeshogsfastighetsbyra.se, tillhanda senast fredagen den 9 juli 2021 kl 17:00.

Taxering

 • Typkod

  110, Lantbruksenhet, obebyggd

  Taxeringsår

  2020


Intresseanmälan


Tipsa om bostaden


KartaBilder